باطله برداری معدن سنگ آهن آریز

باطله برداری معدن سنگ آهن آریز D19

 محل پروژه : اردکان /یزد
تاریخ شروع بهره برداری : 1400
کارفرما : معدن آریزگالری تصاویر