​​​سامانه اتوماسیون اداری
Chargoon 
​​​سامانه ایمیل سازمانی
 E-Mail 
​​​سامانه مدیریت تغذیه
Kasra 
​​​سامانه نوبت دهی خدمات پزشکی
​​​سامانه اطلاعات مدیریت پروژه
PMIS 
​​​سامانه مدیریت هزینه های
Cost Control 
​​​سامانه مدیریت برگزاری مناقصات و مزایدات 
Vendors 
​​​سامانه ذخیره سازی و اشتراک فایل ابری
WebCloud